Задати питання
flag Судова влада України

Народні засідателі та присяжні

 

Глава 3 Закону  України «Про судоустрій і статус суддів»

Народні  засідателі та присяжні

 

Стаття 57. Статус народного засідателя, присяжного

1. Народним засідателем, присяжним є громадянин України, який

 у  випадках,  визначених  процесуальним  законом, вирішує справи у

 складі  суду  спільно  із  суддею (суддями), забезпечуючи згідно з

 Конституцією  України  безпосередню участь народу у здійсненні пра

восуддя.

2.  Народні засідателі, присяжні під час розгляду і вирішення

 справ   користуються  повноваженнями  судді.  Народні  засідателі,

 присяжні  виконують  обов'язки,  визначені  пунктами  1-5  частини

 четвертої статті 54 цього Закону.

Стаття 58. Список народних засідателів

1. До списку народних засідателів у кількості,  зазначеній  у

 поданні   голови   суду,   включаються   громадяни,  які  постійно

 проживають   на   території,   на   яку   поширюється   юрисдикція

 відповідного  суду,  відповідають вимогам статті 59 цього Закону і

 дали згоду бути народними засідателями.

2. Список  народних   засідателів   затверджується   рішенням

 відповідної  місцевої  ради на чотири роки і переглядається у разі

 необхідності, але не рідше ніж раз на два роки.

3. Список  народних  засідателів  публікується  в  друкованих

 засобах масової інформації відповідної місцевої ради.

Список народних засідателі Міжгірського районного суду, затверджений рішенням Міжгірської районної ради Закарпатської  області на 2015-2019 роки

Стаття 58-1. Список присяжних

1. Для затвердження списку присяжних територіальне управління

 Державної  судової адміністрації України звертається з поданням до

 відповідної  місцевої  ради,  що  формує і затверджує у кількості,

 зазначеній  у поданні, список громадян, які постійно проживають на

 території,   на  яку  поширюється  юрисдикція  відповідного  суду,

 відповідають  вимогам  статті  59  цього  Закону і дали згоду бути

 присяжними.

2.  У разі неприйняття місцевою радою протягом двох місяців з

 моменту   отримання   подання   рішення  про  затвердження  списку

 присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації

 України  звертається з поданням щодо затвердження списку присяжних

 до відповідної обласної ради.

3.  Список  присяжних  затверджується  один раз на два роки і

 переглядається  в  разі  необхідності  за поданням територіального

 управління Державної судової адміністрації України.

Список присяжних Міжгірського районного суду, затверджений рішенням Закарпатської обласної ради  на 2015-2016 роки

Стаття 59. Вимоги до народного засідателя, присяжного

1.  Народним  засідателем,  присяжним  може  бути  громадянин

 України,  який  досяг  тридцятирічного віку і постійно проживає на

 території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

2. Не підлягають включенню до списків народних засідателів та

 списків  присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають  хронічні  психічні  чи  інші  захворювання,  що

 перешкоджають    виконанню    обов'язків   народного   засідателя,

 присяжного 

3) які мають не зняту чи не погашену судимість;

4) народні   депутати   України,   члени  Кабінету  Міністрів

 України,  судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та

 інших   правоохоронних   органів,  військовослужбовці,  працівники

 апаратів судів, інші державні службовці, адвокати, нотаріуси;

5) громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років;

6) особи, які не володіють державною мовою.

3.  Особа, включена до списку народних засідателів або списку

 присяжних,   зобов'язана   повідомити   суд   про   обставини,  що

 унеможливлюють  її  участь  у  здійсненні  правосуддя,  у  разі їх

 наявності.

Стаття 60. Підстави і порядок увільнення від виконання

                обов'язків народного засідателя, присяжного

1.  Особа,  яка  відповідно  до  цього  Закону  не  може бути

 включена  до списку народних засідателів або списку присяжних, але

 включена до нього, увільняється від виконання обов'язків народного

 засідателя чи присяжного головою відповідного суду.

2.  Від виконання обов'язків народного засідателя, присяжного

 головою  відповідного  суду  увільняються:

1) особи,  які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю

 та пологами,  у відпустці по догляду за дитиною, а також які мають

 дітей  дошкільного  чи  молодшого  шкільного  віку  або  утримують

 дітей-інвалідів, інших хворих або членів сім'ї похилого віку;

2) керівники  та  заступники  керівників  органів   місцевого

 самоврядування;

3) особи,  які  через свої релігійні переконання вважають для

 себе неможливою участь у здійсненні правосуддя;

4) інші особи,  якщо голова суду визнає поважними причини, на

 які вони посилаються.

3. Особи,   зазначені   в   частині   другій   цієї   статті,

 увільняються   від   виконання  обов'язків  народного  засідателя,

 присяжного  за  їхньою  заявою,  поданою  до початку виконання цих

 обов'язків.

4.  Увільнення від виконання обов'язків народного засідателя,

 присяжного  у  конкретній  справі,  у тому числі внаслідок відводу

 (самовідводу), здійснюється у порядку, встановленому процесуальним

 законом.

Стаття 61. Залучення народних засідателів, присяжних

                до виконання обов'язків у суді

1. Суд залучає народних засідателів до здійснення  правосуддя

 у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім

 випадків,  коли продовження цього  строку  зумовлено  необхідністю

 закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньої участі.

2. Письмове  запрошення  для  участі  у здійсненні правосуддя

 надсилається судом народному засідателю не пізніше ніж за сім днів

 до початку судового засідання.  У запрошенні зазначаються права та

 обов'язки  народного  засідателя,  перелік   вимог   до   народних

 засідателів,  а  також  підстави  для  увільнення їх від виконання

 обов'язків.  Одночасно  із   запрошенням   надсилається   письмове

 повідомлення  для  роботодавця  про  залучення  особи як народного

 засідателя.

3.  Залучення  присяжних до виконання обов'язків у суді та їх

 виклик здійснюються в порядку, визначеному процесуальним законом.

     4.  Роботодавець зобов'язаний звільнити народного засідателя,

 присяжного   від   роботи  на  час  виконання  ним  обов'язків  зі

 здійснення  правосуддя. Відмова у звільненні від роботи вважається

 неповагою до суду.

5.   Народний   засідатель,   присяжний  зобов'язаний  вчасно

 з'явитися  на  запрошення  суду  для  участі в судовому засіданні.

 Неявка без поважних причин у судове засідання вважається неповагою

 до суду.

Стаття 62. Гарантії прав народних засідателів, присяжних

1.  Народним  засідателям,  присяжним  за  час виконання ними

 обов'язків  у  суді  в  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів

 України,  виплачується  винагорода.  Їм відшкодовуються витрати на

 проїзд  і  наймання  житла, а також виплачуються добові. Зазначені

 виплати   здійснюються   територіальними   управліннями  Державної

 судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету

 України.

2. За народними засідателями і присяжними  на  час  виконання

 ними  обов'язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі

 гарантії та пільги,  передбачені законом.  Час виконання  народним

 засідателем  чи  присяжним обов'язків у суді зараховується до всіх

 видів   трудового   стажу.   Звільнення  народного  засідателя  чи

 присяжного  з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди

 під час виконання ним обов'язків у суді не допускається.

3.  На народних засідателів та присяжних поширюються гарантії

 незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час

 виконання   ними   обов'язків   зі   здійснення   правосуддя.   За

 обґрунтованим  клопотанням народного засідателя, присяжного заходи

 безпеки  щодо  нього можуть уживатися і після закінчення виконання

 цих обов'язків.